بستنی عروسکی

خاطرات روزانه

- زنان آتنائی ، استعداد و تمایل شان بیش از دلبری و جستجوی مرد و ایجاد رابطه رمانتیک و یا ازدواج ، در تحصیل و پژوهش و شغل و بدست آوردن موقعیت اجتماعی برابر با مردان در اجتماع است. زنان آتنائی در حرفه قضاوت و وکالت و فعالیت های سیاسی و فمینیستی و همینطور در امور بازرگانی و مدیریت ، قابلیت های فراوانی دارند.

آتنا

· آتنا، ايزدبانوی عقل و مديريت

· پديدآورنده جنگ و صلح

· خدای تمدن، مدنيت، ادبيات و هنر

· خدای صنايع دستی

هدايای آركتايپ آتنا:

· تصميم كيری بر اساس اولويت های شخصی خودش و نه لزوم مردان و...

· تمايل به سيستم مردانه و تاييد سيستم زئوسی

· مقومت در اوج بحران عاطفی

· ميل به كسب علم

بروز آتنای زنان در:

· زنان صنعتگر

· اكثر منشيهای وفادار

· اكثر زنان تحصيل كردi

كودكی آتنا:

· توانايی تمركز حواس

· دائم در حال سوال است، وكنجكاوی می كند.

· با پدر معيوب، اين بچه حتی از موفقيت های خود لذت نمی برد.

نوجوانی آتنا:

· مهارت يابی ويژه در رايانه

· نگاه تحقيرآميز به اكثر دختران لوس و بيمزه اطراف

· برنامه ريزی دقيق برای دانشگاه

شغل مناسب زن آتنايی:

· زن آتنايی می خواهد جايگاه اجتماعی عالی بدست آورد

· خانه را به نحوی عالی اداره می كند

· در مسائل پيچيده خبره ميشود

· در تجارت و طب و حقوق و مهندسی رشد می كند.

رابطه زن آتنايی با زنان:

· رابطه خوبی معمولا با زنان ندارد

· فقدان حس همدردی با ساير زنان

رابطه زن آتنايی با مردان:

· از مردان موفق خوشش می آيد

· از افراد ساده لوح خوشش نمی آيد

· متنفر از مردان نوجوان ابدی

· متنفر از مردان آنيمايی، دل رحم، حساس

· عاشق اسرار پنهان، مبتكر

· مردش را خودش انتخاب می كند.

ازدواج زن آتنايی:

· ازدواجش با مرد جاافتاده است

· موفق در ازدواج هايی كه مرد و زن هردو شاغلند

· مقاوم به حسادت های جنسی

مادری كردن زن آتنايی:

· عاشق فرزند پسر، رقابت جو و تيزهوش

· دختر ساعی و مستقل را می پسندد و هم مادری برايش می كند هم معلمی

· اگر خودش به هر دليل موفق نبوده باشد، فشاری مخرب برای رشد فرزندانش می آورد.

ميانسالی و كهنسالی آتنا:

· دوران طلايی او ميانسالی است

· بحران همسر خطر اين سنين است

· با يائسگی راحت كنار می آيد.

تلنگر به آتنا

1- به کودک درونت فرصت بده تا زندگی کند. احساساتت را سرکوب نکن. به احساسات دیگران بها بده.
2- به "طنازی" و دختران از نوع "لوس و عشوه گر" نگاهی متفاوت بنداز
3- گاهی بعضی موفقیت ها را فدای "از دست نرفتن زنانگی ات " کن. می توانی آنها را با موفقیت هایی که کمتر با حفظ زنانگی در تعارض اند جایگزین کنی .۲- آفرودیت از لحاظ احساسی خیلی اهل کار و محیط کار نیست. او دوست دارد در محیط کار ، تنوع فراوانی داشته باشد و کار یکنواخت را دوست نخواهد داشت. معمولا شغل زنهای آفرودیت ، زیبائی و آرایش ، دکوراتوری، موسیقی ، هنر ، نویسندگی ، رقص و درام است و یا با مردم بودن ودر "رابطه" بودن با دیگران مثل معلمی و تراپیست و یا ادیتوری. بنابراین او یا عاشق کارش است و یا از آن متنفر و حد وسط هم ندارد! هیچ چیزی مثل تکرار و یکنواختی آفرودیت را از کار دلزده نمیکند. او ترجیح میدهد که حقوق کمتری بگیرد ولی کارش را بیشتر دوست داشته باشد.

آفروديت

· خدای عشق و زيبايی

· زن خلاق و عاشق بيشه

هدايای آركتايپ آفروديت:

· جنگجوی ضعيف

· ايزد عشق آسمانی ناب

· ايزدبانوی شهوت

· ايزد نگهبان زناشويی

آفرودیت در عشق
هر زنی که به کسی عاشق میشود که او نیز عاشق اوست در آن لجظه آن زن ، تشخص آرکی تایپ افرودیت است.که از یک زن معمولی ناگهان تبدیل به یک خدابانو ی عشق گشته است . آن زن در آن حالت ، احساس زیبائی ، جذابیت و دلربائی عاشقانه میکند و تبدیل به ارکی تایپ عاشق میشود.

وقتی که آرکی تایپ بخش اعظمی از شخصیت زن را اشغال میکند، تبدیل به زنی میشود که دائما عاشق است و عاشق پیشه و جاذبه جنسی فراوانی پیدا میکند. در ادیان پدر سالارانه یهودی- مسیحی و اسلامیِ ، میل جنسی زن فروکاسته شد . در این فرهنگ ها زنی که دارای انرژی آفرودایتی باشد ، روسپی و یا اغواگر قلمداد میشود و نظر تائید را جلب نمیکند. بنابراین وقتی که این آرکی تاپ خودش را عیان میکند برای زن دردسر ایجاد کرده و مسئله اخلاقی را بمیان می کشد.


ارکی تایپ آفرودیت ناظر بر لذت عشق و زیبائی ، میل و تمنای جسمی و چنسی است. قلمزو عشق برای بسیاری از زنان نیروی کشش اوری دارد و قدرت در شخصیت زن . آفرودیت میتواند مانند هرا و دیمیتر خیلی طلبکار و درخواست کننده باشد. آفرودیت زنان را ناگزیر به عملکرد خلاق و ایده خلاقیت میسازد.


آفرودیت در عشق
هر زنی که وارد عشق دوطرفه میشود در آن موقعیت، آن زن تشخص آرکی تایپ افرودیت است. زن معمولی ناگهان تبدیل به یک خدابانو ی عشق گشته و احساس زیبائی ، جذابیت و دلربائی عاشقانه در آن زن پدیار میشود و او و تبدیل به ارکی تایپ عاشق میشود. بدین ترتیب وقتی که آرکی تایپ عاشق بخش اعظمی از شخصیت زن را اشغال میکند، او تبدیل به زنی میشود که دائما عاشق است و عاشق پیشه و جاذبه جنسی فراوانی پیدا میکند. از آنجا که جاذبه جنسی درزنان در دین های یهودی- مسیحی و اسلامیِ که ادیان پدر سالارانه اند ، فروکاسته شد ، زنی که دارای انرژی آفرودایتی بود ، روسپی و یا اغواگر قلمداد شد. بنابراین وقتی که این آرکی تاپ خودش را عیان میکند برای زن دردسر ایجاد کرده و مسئله اخلاقی را بمیان می کشد.

در دام عشق
وقتی که افراد عاشق میشوند ، هر یک دیگری را در نور طلائی ( نور افرودیتی) می بیند که تنها زیبائی ها را نشان میدهد. فضا سحر انگیز میشود و یک حالت شوریدگی و شیدائی بر میخیزد. هر یک احساس زیبائی ، منحصر به فرد بودن و احساس خداگونگی می کنند. زمینه انرژی کاملا احساسی و الکتریسیته عشق به همه جا متشر است و مغناطیس جاذبه همه جا در کار است. در این فضای طلائی که دور وبر عاشق و معشوق را احاطه میکند، همه حس ها تشدید شده و موسیقی دلنواز تر و رایجه ها دلپذیر تر به مشام میرسند. طعم غذا و احساس لمس کردن هم تجربه متفاوتی میشود و خلاصه آفرودیت همه حواس پنجگانه را به سر حد اعلاء تیز و قوی میکند.

اما وقتی کسی دچار عشق یک طرفه میشود ، گوئی که توسط یک میل و تمنائی تسخیر شده که جز رنج و محنت چیزی برای او به ارمغان نمی آورد. ...
دوران کودکی و نوجوانی آفرودیت

در کودکی ، آفرودیت کوجک معصوم است و دلربائی های کودکانه دارد. این دلربائی ها میتواند با اقوام مرد بیشتر باشد. معمولا کامنت هائی از این قبیل :" صبر کن بزرگ بشه ببین چه دلبری بشه " در مورد او گفته میشود. او از اینکه مرکز توجه باشد لذت می برد و معمولا در میهمانی ها مشغول رقص و دلربائی های کودکانه است. در حدود سن هشت و یا نه سالگی ، آفرودیت جوان با عجله سعی دارد که خود را بالغ تر از آنجه که هست نشان بدهد. خیلی زود عاشق میشود و در مورد معلمین مرد ، خوانندگان و هنرپیشگان رویابافی میکند. گاهی آفرودیت جوان با پسرها ی فامیل و دور و بر شوخی ویا حرکات دلبرانه نشان میدهد.

والدین آفرودیت

برخی از والدین آفرودیت کوچک، او را همیشه نوازش و تشویق می کنند، لباس زیبا بر تن او می کنند ، موهای او را آرایش می کنند و با روبانهای رنگی تزئین می کنند و یا در مسابقات زیبائی او را شرکت میدهند. اما وقتی که او به سن بلوغ و فعالیت جنسی میرسد، ناگهان والدین رفتار متفاوتی نشان میدهند . و در این حالت است که الگوی مخرب بوجود می آید: پدر و مادر ی که او را به دلربائی تشویق کرده بودند ، حالا او را برای همین کار تنبیه می کنند. این دو روئی و نفاق پدر مادر در پراکندن حالات جنسی کودک و همینطور معلم اخلاق او شدن بسیار مخرب است .

پدر ناگهان احساس دوری از دختر زیبا و جوان خود می کند و او را کمتر به خود می پذیرد و دختر هم از پدر فاصله می گیرد گوئی که هر دو خوف و وحشت زنای محارم در ناآگاهشان آنها را از هم دور میکند. مادر هم احساسات گوناگونی به آفرودیت جوان دارد. بعضی مادر ها کنترل کننده تر میشوند و راجع به لباس ، موسیقی و هر کار دیگر دخترشان سختگیری می کنند. معاشرت ها ورفت و آمدهای دخترشا ن را محدود میکننند و با دخترجوان مثل یک موجود تشنه شهوت که باید جلوی او را گرفت رفتار میکنند. بعضی مادران هم احساس رقابت و حسادت به دخترانشان پیدا میکنند و از زیبائی و جوانی دخترشان احساس تهدید شدگی میکنند. گاهی هم با دوستان پسر دخترشان به دلربائی می پردازند (بنظرم بیشتر مادران غربی مورد مثال است ) .

اما بهترین والدین برای آفرودیت جوان ، آنانی هستند که از ابتدا با دخترشان مثل یک شئی زیبا رفتار نمی کنند و رفتارشان مثبت ، یکنواخت و متعادل است و انرژی آفرودیت جوان را به هنر ، خلاقیت و مهربانی با دیگران هدایت میکنند. این والدین ایده آل در دوران بلوغ برای دختر جوان راهنمای دلسوزی میشوند و محدودیت هائی که برای او قائل میشوند معقول و قابل اجرا است.

دوران بلوغ زن آفرودیت ای

دوران بلوغ برای این دسته از دختران جوان، دوران بسیار خطرناکی است. تصویری که دختر جوان از خود و از چهره و وزن خود دارد و عدم اعتماد به نفس در این زمینه که میتواند منجر به مشکلات تغذیه و لاغری مفرط بشود. از سوئی دیگر خطرات حاملگی های ناخواسته و بیماری های مقاربتی بر اثر نادانی و پس زده شدن و تائید نشدن از طرف دختر های خوب از دیگر مشکلات آفرودیت جوان است. گاهی این سرخوردگی و فرو دادن انرژی آفرودیتی در حالت تفریط ، تا جائی به پیش میرود که او این حس فرو خورده را به زیر آگاهی بفرستد و بعد این انرژی تبدیل به احساس اخلاقی افراطی و مذهبی شدید شده و به حالت " سایه" ، برروی دختران دیگر پراکنده بشود و او آنها را بشدت مورد قضاوت قرار بدهد و دیگران را برای کاری که خودش بشدت مایل است انجام بدهد سرزنش کند .اگر آفرودیت جوان ، "هرا" هم در شخصیت اش باشد ، آنوقت ممکن است که ازدواج زود هنگامی داشته باشد و خیلی زود وارد زناشوئی بشود. و اگر "آتنا" را در شخصیت خود داشته باشد میتواند یک ترکیبی از استراتژی وسکسوآلیته داشته باشد که در این صورت او خودش را مواظب هم خواهد بود و حمایت خواهد کرد. یعنی هم حواس خود را حمع میکند و هم به جستجوی لذت است.


شغل و کار در زندگی زن آفرودیت ای

آفرودیت از لحاظ احساسی خیلی اهل کار و محیط کار نیست. او دوست دارد در محیط کار ، تنوع فراوانی داشته باشد و کار یکنواخت را دوست نخواهد داشت. معمولا شغل زنهای آفرودیت ، زیبائی و آرایش ، دکوراتوری، موسیقی ، هنر ، نویسندگی ، رقص و درام است و یا با مردم بودن ودر "رابطه" بودن با دیگران مثل معلمی و تراپیست و یا ادیتوری. بنابراین او یا عاشق کارش است و یا از آن متنفر و حد وسط هم ندارد! هیچ چیزی مثل تکرار و یکنواختی آفرودیت را از کار دلزده نمیکند. او ترجیح میدهد که حقوق کمتری بگیرد ولی کارش را بیشتر دوست داشته باشد.

رابطه با مردان

زنان آفرودیتی بطرف مردانی که مطلقا برای آنها مناسب نیست کشیده میشوند. مگر آنکه یک خدابانوی قوی دیگری در روان آنها حضور داشته باشد وگرنه انتخاب زن آفرودیتی ، عینا مثل انتخاب خودِ خدا بانو خواهد بود از میان مردان اهل صنعت و هنر ، پیچیده ، و احساسات بالا و پائین مثل هفاستیوس ، و یا خدای جنگ آرس و یا مرد بسیار باهوش و گریز پائی مثل هرمس خواهد بود. این مردها یا مردهائی هستند که نمی خواهند قدرت خانه به دستشان باشد و سرشان به کار خودشان است و یا بسیار بازیگوش اند و اصلا نمی خواهند تن به ازدواج بدهند. هفاستیوس درون گرا که خشم خود را فرو خورده و آن را تبدیل به کار خلاق نموده ، میتواند در قالب مردی که رابطه اش با خانواده خودش خیلی خوب نیست (درست مثل خود هفاستیوس که مادرش او را از خود رانده) ، و در نتیجه با زنان حالت عشق و تنفر همیشگی دارد ، بسوی آفرودیت جذب شود و آفرودیت هم میتواند جذب هنر های او بشود و از اینکه او خیلی حس کنترل و مالکیت ندارد و خیلی به پرو پای او نمی پیچید و آزادش میگذارد، مطلوب بنظر بیاید. مرد دیگری که ممکن است برای آفرودیت جذاب بنظر بیاید ، مرد ارس ای است . زن آفرودیتی با این مرد ممکن است یک رابطه چالش آمیز و شورمندانه توام با قهر وآشتی فراوان و بطور کلی روابط آتشین داشته باشد که البته اینگونه روابط زیاد هم طول نخواهد کشید مگر آنکه مرد ارس ای بتواند انگیزه ها و عصبانیت های آنی خودش را کنترل کند و زن آفرودیتی هم "هرا" را در خود داشته باشد.

مرد دیگری که میتواند برای آفرودیت جذاب باشد ، مرد هرمس ای است . مردی کودک صفت ( جوان ابدی) ، اهل حرف و بحث ، جالب و خوش مشرب و با هوش . این مرد با بازی کردن با آفرودیت و "شاید" گفتن ها و پس زدن و پیش کشیدن هایش ، او را دائما به خود مشغول نگاه میدارد. چنین رابطه ای ممکن است تعهد و الزام ای نداشته باشد و یک رابطه آزادی باشد مگر آنکه باز آفرودیت "هرا" را درکنار خود داشته باشد و یا مرد هرمس ای یک بازرگان و یا یک مربی باشد و مردی باشد بالغ ، یعنی آن جوان ابدی نباشد.

ازدواج

زن افرودیتی اگر "هرا " را در کنار خود داشته باشد ازدواج موفقی خواهد داشت زیرا هم تعهد و هم جذابیت جنسی در این ازدواج قوی است . در غیر اینصورت ماندن در یک ازدواج برای زن آفرودیتی معمولا آسان نیست و طلاق ها و ازدواج های چندین باره احتمال اش بسیار زیاد است. الیزابت تیلور یک نمونه از چنین زنی است


زن آفرودیتی در ارتباط باسایر زنان

زنهای آفرودیتی برای زنهای دیگر قابل اعتماد نیستند، بخصوص زنهای "هرا" مانند . از قضا زن آفرودیتی هر چه کمتر متوجه تاثیرش بر روی مردان است ، آشوب برانگیز تر است. مثلا ممکن است زن آفرودیتی به یک میهمانی برود و با مردی به بحث و گفتگوی گرمی بپردازد. این حرکت باعث حسادت و احساس ترس و احساس بسیار نامطلوبی بر روی زنان دیگر حاضر در میهمانی خواهد گذاشت. زن آفرودتی حتی اگر خودش متوجه نباشد با درگیر شدن گفتگو با هر مردی یک نور طلائی به دور خود و آن مرد افکنده است و حاضران در آن مجلس کاملا متوجه شده و برانگیخته میشوند.

زن آفرودیتی با این حال دوستان فراوانی دارد ( که معمولا "هرا" ها در میان آنها نیستند) که کم و بیش یا مانند خودش هستند و یا مثل ندیمه برای او خدمت میکنند و از اینکه دوست او هستند و به ماجراهای او گوش میدهند لذت می برند. البته دوستی های زنان آفرودیتی تا وقتی که تهدیدی برای این دوستان نباشد باقی می ماند.

فرزندان

زنان آفرودیتی بچه ها را دوست دارند و بچه ها هم آنها را دوست دارند. بچه ها بدون قضاوت با او برخورد میکنند و جذابیت او را می ستایند. زن آفرودیتی قابلیت های بچه ها را بیرون میکشد و آنها را تشویق میکند و بچه ها در کنار او احساس خلاقیت ، سرزندگی و با استعدادی میکنند . زن آفرودیتی بچه ها را هم افسون میکند و به خودش جلب میکند . او به فرزندان خودش ، آزادی و استقلال میدهد بشرطیکه کمی "دیمیتر" هم در او باشد.

اما اگر دیمیتر در او نباشد میتواند بچه هایش که مانند خودش زیبا و با شکوه اند را حبس کند و مانع شکوفائی شان بشود ( حسادت) و ضمنا نیاز بچه ها به امنیت و تداوم را بر آورده نکندو در رفتارش بی ثبات ای کند که برای فرزندان او عواقب خوبی نخواهد داشت. این بچه ها گاهی از مادرشان توجه زیادی به رسم خوش باشی مادرشان در لجظه می گیرند و بعد ناگهان برای مدتی رها میشوند . یکی از بیمارانم که مادر آفرودیتی داشت تعریف میکرد که مادرش او را در خانه با یک مستخدم برای مدتهای طولانی تنها میگذاشت . آن بیمار تعریف میکرد که بازگشت مادر به خانه خیلی با مراسم بود. مادر پرواز کنان به داخل خانه وارد میشد و دستهایش را بسوی من باز میکرد گوئی که مهمترین آدم دنیا دارد این تشریفات را انجام میدهد. مادر که به خانه وارد میشد گوئی آفتاب هم در خانه می درخشید! گوئی که یک خدابانو وارد خانه شده است. با آنکه این بیمار من از مادرش رنجیده و خشمگین بود وقتی چشمش به مادر می افتاد جاذبه حضوری مادر، همه چیز را از یاد او می برد. این بیمار با احساس ناتوانی و ناقابلی رشد کرده و احساس پوچی میکرد در حالیکه قابلیت های بسیاری را در خود داشت.

وقتی که یک مادر آفرودیتی توجه دائم و شدید خود را بر روی پسرش دارد ، این در رابطه آن پسر با همسر آینده اش بسیار تاثیر گذار خواهد بود و همینطور در حرمت نفس آن پسر که ممکن است به افسردگی بیانجامد، بسیار موثر خواهد بود. زن آفرودیتی میتواند پسرش را در چنگ خود نگاه دارد ولی خودش توجه اش به جائی دیگر معطوف باشد و فرزند پسر در حالتی خیلی ناتوان ، شرمنده و تهی از خود نگاه دارد و مثل این میشود که این پسر دائما در حال باز پس گرفتن مادر از رقیب است. در سنین بالا آنوقت این مرد است که میخواهد به مادرش مسلط بشود. بر اساس این تجربیات دوران کودکی ، مرد ممکن است بطور کلی اعتمادش نسبت به همه زنان از دست برود و گمان کند که همه زنان مانند مادر خود هستند.

آفرودیت در میان سالی

مسئله کتمان ناپذیر سن و گذاشتن رو به پیری ، برای آفرودیت ای که مهمترین چیز در شخصیت او زیبائی اش بوده است بسیار دردناک است. وقتی که او متوجه میشود که زیبائی اش رو به افول گذاشته ، دیگر آن توجه عمیقی که به دیگران میکرد بطوریکه در دیگری حل میشد را تغییر میدهد. زن آفرودیتی نمیداند که زیبائی جسمانی او در مقابل جاذبه روحی او آنقدر ها هم مهم نیست و این خاصیت مغناطیسی بیشتر در کاراکتر او بوده تا در زیبائی جسمی او. در ارتباط با مردان کماکان او جذاب است و ممکن است بنظر بیاید که از مردان دلبری میکند و شوخی و دعوت میکند ولی و وقتی پیشنهادی را رد کند، مردان نسبت به او خشمگین و سرخورده شده ، خشم خود را به او نشان بدهند. او نیز متقابلا از اینکه چنین رفتاری با او میشود خشمگین میشود و نمیداند که چه اتفاقی افتاده که با او اینطور رفتار میشود. بعد ها زنان آفرودیتی یاد میگیرند که این الگوی رفتاری را باید عوض کنند و همیشه خود را غیر قابل دسترس و درگیر رابطه با شخصی نشان بدهند تا سوءتفاهم دیگری پیش نیاید.

ولی برای زنان آفرودیتی که هنر و حرفه ای دارند ، میانسالی آنقدر هم مسئله بر انگیز نیست. معمولا این گونه زنها خودشان را در کار و فعالیت غرق میکنند و به توسعه فن و هنر های دیگر می پردارند.

زن آفرودیتی در پیری

بعضی از زنان آفرودیتی گنجایش دیدن زیبائی در درون چیز ها را دارند و همیشه کمی با چیزی که به آن چشم دارند عشق می ورزند. این گونه زنان با جذابیت و وقار پیر میشوند و توجه شان در سنین پیری کاملا به سوی خلاقیت و کارهائی است که در اجتماع انجام میدهند . همیشه زنده دل اند و دیگران را به خوشی دعوت میکنند.
آفرودیت که در جهانی زندگی میکند که سکسوآلبته برای زنان ارزش اخلاقی ندارد ، ممکن است توجه اش را به مردان بکلی از دست بدهد و نسبت به اینکه احساس شوق در خودش دارد احساس بدی به خودش داشته باشد و احساس گناه کند . در اینجاست که او با بخش عظیمی از واقعییت زنانگی خودش قطع رابطه میکند و سرزندگی و شوق به زندگی را از دست میدهد.


آفرودیت در لحظه های زندگی

زنان آفرودیتی در لجظه زندگی میکنند و زندگی را همانطور که هست در می یابند و از آن لذت می برند. در یک لحظه ممکن است کارهائی انجام بدهند که به پی آمد آن اصلا فکر نکنند . مثلا یک چیز گرانبها بخرند در حالیکه نتوانند تقبل کنند و یا برنامه هائی در زندگی پیاده کنند که پرداخت های سنگینی داشته باشد. ذهنیت زن آفرودیتی به هیچ وجه عاقبت بین و آینده نگر نیست و ممکن است بخاطر دنبال دل رفتن و خوشباشی بعدها با مشکلات شدید مالی روبرو بشود.


زخمی های عشق

زن آفرودیتی مردان بسیاری رابه اصطلاح "زخمی عشق" میکند. از آنجائیکه خودش به سادگی عاشق میشود و هر بار هم مطمئن است که این بار مرد ایده آل اش را پیدا کرده ولی بعد فکرش عوض میشود و از آن عشق فارغ میشود. در نتیجه ممکن است زنهای آفرودیتی تعداد بسیار زیادی ماجراهای عشقی را پشت سر گذاشته باشند . تراژدی دیگری که برای زن آفرودیتی ممکن است رخ بدهد این است که از آغاز مصرانه عاشق فردی میشود که بهیچ وجه قابل دسترس نیست و آینده ای با او نخواهد داشت و ارتباط فقط برای مدتی کوتاه است که در این صورت این اوست که زخمی میشود و وارد یک رابطه مخرب شده است. آزاد کردن زن آفرودیتی از الگوی رابطه های تکراری ویرانگرش کار آسانی نیست. بهترین روش درمانگری این است که او به این الگوهای رفتاری خودش و به خدابانو واقف شود و بداند که چه انگیزه هائی در او مشغول به کارند. ضمنا روی آوردن به حرفه و کار و مشغول شدن به یک هنر و تخصص میتواند توجه او را تا حدی از آن الگوی ویرانگر معطوف به کارهای سازنده کند که در اینصورت "آتنا" و "آرتیموس" در او بیدار میشوند و به یاری اش می شتابند. اگر "هستیا" در او بیدار شود او ممکن است از وسوسه های جهان بیرون چشم بپوشد و نگاهش به درون خود باشد و جذابیت روحی خود را به شکل تجربه های معنوی آشکار کند


آتلنگر به آفرودیت

1- به "تک مرد" زندگی ات گاهی وابسته شو
.
2- به یکی از زمینه های مورد علاقه ات بیشتر بها داده ، رشدش بده.
3- اصولا مردها "اسباب بازی" و "یک بار مصرف " نیستند. دائم عوضشان نکن.


۳- پرسفون مظهر دوشیزگی, بهار, پذیرش و دگرگونی و نماد اضطراب جدایی از مادر، و یا بطور کلی اضطراب جدایی از زندگی قبلی به یک زندگی جدید است. از دیدگاه روانشناسی شخصیت پرسفون بدلیل سفر به دنیای زیرین, عمیق بوده و می تواند به سطوح بالای خودآگاهی دست یابد.زنان پرسفون, افرادی مراقب، مهربان، بی تجربه و ساده لوح هستند. آنها اشتهای جنسی بسیار زیاد و فوق العاده ای دارند و به راحتی جذب جنس مخالف می شوند.

الهه ی بهار و دوشیزگی ، زنی پذیرنده ، نشان دهنده ی دخترانگی

· دختری که رو هوا زندگی می کنه .

· پر از معصومیت احمقانه .

· بی خبر از توانمندی های خود .

· بی مسؤلیت در امور جدی مثل رابطه ، ازدواج ، کار

· همیشه منتظر یک معجزه و تحول اند

· شخصیت منفعل و پذیرا نسبت به مادر و همسر

دخترک پرسفونی :

· دختربچه ای مطیع و مؤدب و خواهان تأیید شدن توسط دیگران

· مادر دلواپس با مراقبت های افراطی خود ، این بچه را خجالتی و نامطمئن بار می آورد .

· دختر پرسفونی معمولا درونگرا می شود.

دوشیزه ی جوان پرسفونی:

· دخترانی که خود و خواسته هایش را نمی شناسد.

· دختری مطیع که معتقد است هرمامان بگه درسته .

· مامان در تمام شئون زندگی او دخالت می کند و برای او خلوتی نمی گذارد .

· برداشت های او متأثر از درک مادرش است .

· با وجود کار و درس و... هدفی برای خود حس نمی کند .

سه دسته مرد جذبش می شوند :

· مرد خیلی مرد :حالت سنتی ازدواج ، مردان قوی با زنان کم عرضه

· مردی که نمی تواند با زنان قدرتمند رابطه داشته باشد.

· مردان بی تجربه و جوان مثل خودش

ازدواج بهانه ای است ، برای جدال با مادر.

استقلال روانی از مادر به بهانه ی ازدواج ، می تواند عامل رشد فردی دختر شود ؛ ولی ممکن است فقط جایگزین شود.

کمک به پرسفون :

· ازدواج آگاهانه و نترسیدن از پیوند زناشویی

· گاهی اوقات طلاق برای پرسفون به منزله ی بلوغ دوباره است .

تلنگر به پرسفون

1- به درخواست هایی که با "اولویت بندی ارزش هایت" در تعارض اند با قاطعیت "نه" بگو .
2- توانایی ها، ناتوانی ها و نیازهایت را بشناس. هدفت را مشخص کن .
3- به "استقلال روانی " بها بده.


۴- هستيا

· الهه آتش قلب

· سمبل نور تزكيه دهنده درون

· او بيشتر ماهيت است تا فرد

هدايای آركتايپ هستيا:

· زنانی دارای خلوت و آرامش درونی و تمركز به درون خود

· روش ادراكی او غريزی شهودی است

جنبه مركزيت و نورانيت درون و معنويت هستيا:

· اعطای حس استواری به زن

· حس پيوند با كل زندگی و خلقت

· هستيا كمك می كند آتش درون را زنده نگه داريم.

شغل مناسب هستيايی:

· كارهايی كه بردباری می خواهد

· خيريه و كارهای عام المنفعه

· او محيط كارس را همچون خانه پر از صميميت می كند.

دوستان زن/دوستان مرد

· برای مصاحبتهای معنوی دوستان خوب دارد

· اهل گفتگوهای اجتماعی و سياسی و... نيست

· همسری خوب و سنتی است و البته برای رضايت عاطفی محتاج مردان نيست.

ضعف هستيا:

· خيلی كم مشكل روانی دارد

· نقاب نداشتن موجب آسيب او می شود

· فقدان توانايی ابراز وجود

· درونگرايی و انزوا

پرورش و رديابی هستيا:

· هنگام كار در منزل با تمركز بر قداست

· روشن كردن شمع به نشانه آتش هستی

· مرتب كردن منزل، قابهاو...

· تنهايی اجباری در سوگ و غمها

تلنگر به هستیا


1- به "اگو ورد" نگاهی تازه داشته باش .
2- گاهی خودی نشان بده ، بگذار بدانند که تو هم هستی .
3- "شور و هیجان" زندگیت را بیشتر کن .


۵- آرتميس

· الهه ماه

· الهه شكار و حيوانات وحشی و استقلال

· پيچيده ترين خدای المپ

هدايای آركتايپ آرتميس:

· استقلال شخصيت

· زنان‍يكه از نيروی فيزيكی خود برای رسيدن به خواسته خود بهره می برند

· پرانرژی، هيجان زده و آزاد

· عشق شديد به طبيعت بكر

· نمادخلوص روح

· او بر اساس ارتباط با ديگران شناخته می شود( مثل آفروديت، ديميتر، پرسفون)

· الگوی قدرتمند در ارتباط با مردان، حفظ هويت فردی

كودكی آرتميس:

· كودكی نامنفعل

· لجباز

· حمايت از ضعيف ترها

· طالب برابری با برادرخود

· شادمان از دختربودن خود

· برای متفاوت بودن از مادر، تقلايی زياد می كنند و بخشهای عاطفی خودراسركوب می كنند.

نوجوانی آرتميس:

· با اراده و مستقل

· ورزشكار

· دانشجوی پيگير

· كله شق و دختر عاری از زنانگی

رابطه با مردان:

· بيشتر برادر مردان است

· جذب مردانی ميشود باطبعی زيبادوست، خلاق، دارای ذوق موسيقی

· متنفر از ايفای نقش ضعيفه

· ازدواجی غيرجنسی و دوستانه

· عاشق مردان توانا ميشود اما با رقابت جويی خود او رابطه را تخريب می كند.

محبوب مردانی كه:

· دنبال استقلال شخصيتند

· دنبال خصوصيات غيرزنانه و متفاوتند

· عاشق معنويت مرتبط با طبيعت در اين زنان ميشوند.

آرتميس چگونه مادری ميشود:

· از نقش حامله متنفر است

· در مجموع مثل خرس مادر خوبی است.

تقويت آرتميس:

· كجاها بايد تمرين "نه" گفتن كنی

· هدفتان را ببينيد و سريع تغيير موضع ندهيد

· اهدافتان را بنويسيد

· اگر با مرد نميتوانيد رشد كنيد شرايط بدون مرد را فراهم آوريد.

تلنگر به آرتمیس

1- گاهی به جنس مخالف " نیاز" داشته باش.
2
- محتاط و ترسو بودن لزوما همیشه مورد نکوهش نیست.
3
- مراقب باش فمینیست نشی.


۶- هرا : الهه ی زناشویی

موفقیت در زندگی را ، موفقیت در ازدواج می بیند .

دوستی های هرا :

· دوستی هایی برای هرا ارزش دارند که خطری برای ازدواجش نباشد .

· بعد از ازدواج دوست های مجرد خودش را دور می ریزد.

· تنهاست .

ازدواج هرا :

· هرا هم همسری خواستنی ، است و هم تحقیر می شود .

· هرای درون یک زن او را به زناشویی می کشاند .

· مردانی موفق را انتخاب می کند که نیاز به تیمار او دارند.

· او مردی را که توقع دارد ، می بیند ؛ نه واقعیت را .

· در برابر بی توجهی مرد ، دو کار می کند : سلیطه گری یا انزوا

· ترجیح می دهد ، جشن عروسی مفصلی داشته باشد.

زن هرایی با وجود زجری که شاید بکشد ، مایل به جدایی نیست .

فرزندان هرا :

· در درجه ی دوم اهمیت قرار دارند .

· هرا زمانی به فرزندان خود می رسد که خیالش از شوهرش راحت باشد .

· در برابر فرزندان از شوهر دفاع می کند.

ضعف هرا :

· به شدت به بی توجهی حساس می شود.

· زن هرایی وجودش و ارزشش را با همسر خود تعریف می کند .

· انحصارطلبی افراطی دارد.

· با بی توجهی مرد دچار سرخوردگی شدید می شود.

· حسود است .

· زن هرایی می تواند بی رحم باشد و فرزند خود را مورد بی توجهی قرار دهد .

با تقویت هرا در یک زن است که او از روابط گذرا و زنگ تفریحی دست می کشد و به توانایی متعهد بودن را می دهد.

کمک به هرا :

· به خود بگویید از همین الان مسئولیت زندگی ام را خودم به عهده می گیرم.

· خانه ی خود را برای خود تزئین کنید .

· ارتباط های خود را زیاد کنید .

· سعی کنید به انسان ها فازغ از روابط زناشویی ، ارزش بدهید.

تلنگر به هرا

از غیرت نسبت به همسرت بکاه، گاهی او واقعاً "مجبور" است در زمینه های کاری و... با زنان دیگر تعامل داشته باشد. این تعامل ها اکثرا سطحی و بی خطر اند
.
2- ازدواج یکی از مهم ترین ارکان زندگیست، اما "همه ی زندگی نیست"، روی ارزش های دیگرت هم سرمایه گذاری کن.
3- مراقب باش بچه هایت حسود نشوند، یکی در میان آنها را هم در سفرها و دیگر تفریحات شرکت بده.۷- دیمیتر

دیمیتر : نمونه ی غریزی مادری

مادری کردن : افراطی ، تفریطی ، نرمال

· افراطی : بچه های بی اراده ( هاری عاطفی !!!! یعنی بچه ی دیمیتر، همیشه انتظار داره بقیه مثل مادرش باهاش رفتار کنن ، همیشه نیازمند به مادرهستند)

· تفریطی : کم گذاشتن برای بچه ها

· نرمال : توجه به بچه ، بدون اینکه وابسته شود.

دیمیتر در رابطه با مرد ها :

· انتظار زیادی از مرد خود ندارند.

· مردی را جذب می کند که نیاز به مادر داشته باشد.

· دایم شوهر خود را می ستاید .

· Family man می خواهد.

· ذهن عفیفانه نسبت به مسایل جنسی دارند.

· راحت استثمار می شوند.

افسردگی دیمیتر

· تعهد های بیش از حد ، رفتارهای نامردی بقیه و از دست دادن رابطه ای که در آن مادری می کند ؛ او را به خلأ می برد.

· افسردگی پر سروصدایی دارند.

ضعف ها

· نه نمی توانند بگویند.

· به راحتی وقت وپول و... انها استثمار می شود.

· بدون برنامه ریزی باردار می شوند.

· وابستگی های بچه ها را زیاد می کنند.

چگونه دیمیتر به خود کمک کند

· برای خود مادری کند.

· جمله ی تأکیدی عاشقانه برای خود بگوید.

· نه گفتن به موقع را یاد بگیرد.

تلنگر به دیمیتر

1- از خود گذشتگی و ترحم همیشه بهترین راه حل نیست.
2- به "نیازهای خودت" بها بده.
3- برای همه در همه ی اوقات مادری نکن. به بچه هایت فرصت بالغ شدن بده. برای همسرت بیشتر همسری کن تا مادری.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 20:16  توسط مری جین  |